Regulamin

1. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu ”I Ogólnopolski Zjazd Liberalny” (dalej: Zjazd), organizowanym przez Stowarzyszenie Niskie Składki (dalej: Stowarzyszenie) z siedzibą przy ul. Andrzeja Średniawskiego 103d, 32-400 Myślenice, NIP: 6812080848, REGON: 385017025. Udział w Zjeździe uczestnicy potwierdzają podając dane osobowe oraz dokonując wpłaty darowizny na rachunek Stowarzyszenia.

Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w Zjeździe można kierować poprzez adres e-mail: kontakt@niskieskladki.pl oraz na stronie Stowarzyszenia na Facebooku.

2. Procedura rejestracji uczestnictwa

Uczestnicy rejestrują się za pośrednictwem strony https://zjazdliberalny.pl.

Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby pełnoletnie poprzez podanie swoich danych w formularzu dostępnym po wyborze rodzaju wejściówki i dokonanie wpłaty darowizny w zależności od wybranego pakietu. Opłata rejestracyjna możliwa jest poprzez wykonanie przelewu tradycyjnego, jak również poprzez serwis PayU. Rejestrujący się zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych, na przykład kwoty przelewu, numeru rezerwacji lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację rejestrującego może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty i w konsekwencji brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.

W przypadku płatności przelewem bankowym Rejestrujący wybiera w formularzu zamówienia opcję „Przelew Bankowy”, a następnie klika „Kupuję i płacę”. Po wybraniu tej opcji wyświetli się strona potwierdzająca rejestrację, wraz z danymi Rejestrującego i danymi, na które należy wykonać płatność.

W przypadku płatności online z PayU, po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” strona przeniesie rejestrującego się do serwisu PayU, gdzie wykona wyboru jednej z opcji płatności oferowanych przez PayU.

Podczas jednej sesji jedna osoba rejestrująca się może zgłosić do udziału w wydarzeniu jedną osobę. Każdy uczestnik przechodzi procedurę rejestracji osobno.

3. Sposób i termin płatności

W zależności od kanału sprzedaży oraz decyzji Organizatora wydarzenia możliwe są następujące rodzaje płatności: przelew online, przelew tradycyjny, karta płatnicza, BLIK.

W przypadku płatności kartą płatniczą, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Zjazdu (poprzez kliknięcie pola: „Kupuję i płacę”) Rejestrujący się zostanie przekierowany do PayU S.A. Przed podaniem numeru karty płatniczej Rejestrujący powinien upewnić się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że znajduje się na stronie serwisu internetowego PayU S.A. oraz, że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od “https://”). Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi, przeprowadzanych na stronach internetowych PayU S.A. odpowiada PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zgodnie ze swoim regulaminem.

W przypadku płatności przelewem online, po zatwierdzeniu rezerwacji wykonywanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Zjazdu (poprzez kliknięcie pola: „Kupuję i płacę”) Rejestrujący się zostanie przekierowany do PayU S.A. Po dokonaniu wyboru banku, który prowadzi rachunek, z którego Klient chce dokonać płatności, nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną wybranego banku. Przed zalogowaniem się prosimy o upewnienie się, że nastąpiło poprawne przekierowanie i że Klient znajduje się na stronie wybranego banku oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony powinien zaczynać się od “https://”) Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi przeprowadzanych na stronach internetowych PayU S.A. odpowiada PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zgodnie ze swoim regulaminem.

W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym zapłata powinna nastąpić do 48 godzin od momentu złożenia rezerwacji na wejściówkę. Kwota przelewu powinna być zgodna z kwotą do zapłaty podaną w potwierdzeniu rezerwacji, w szczególności nie powinna być zaokrąglana, czy dzielona na kilka przelewów. Tytuł przelewu powinien zawierać Imię i Nazwisko oraz opcjonalnie numer zamówienia. W przypadku braku płatności w wyznaczonym czasie rezerwacja jest anulowana.

4. Wstęp i uczestnictwo

Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy uczestnik dopuści się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie mogą okazjonalnie przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.

W przypadku spóźnienia, Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie podejmą starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu na wydarzenie w trakcie przerwy, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.

Przed rejestracją Rejestrujący się zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego wydarzenia.

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi Organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz przestrzegania zasad określonych przez Organizatora wydarzenia.

5. Reklamacje i zwroty

W przypadku odwołania wydarzenia w skutek wystąpienia siły wyższej wszelkie płatności zarejestrowanych uczestników zostaną zwrócone.

Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres kontakt@niskieskladki.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w czasie do 30 dni kalendarzowych.

Definicje:

Organizator – Stowarzyszenie Niskie Składki

Rejestrujący się – osoba wyrażająca chęć uczestnictwa w wydarzeniu rejestrująca się przez portal na stronie https://zjazdliberalny.pl

Uczestnik – osoba zarejestrowana, która podała odpowiednie dane i uiściła darowiznę w odpowiedniej wysokości do wybranego przez siebie pakietu.

Polityka prywatności

Cele i zakres polityki prywatności

Organizatorem I Ogólnopolskiego Zjazdu Liberalnego oraz Administratorem Państwa danych Osobowych jest Stowarzyszenie Niskie Składki z siedzibą w Myślenicach przy ul. Andrzeja Średniawskiego 103d, zwane dalej jako „Stowarzyszenie” lub „Organizatorzy”.

Państwa dane są przetwarzane przez administratorów danych w celu:

  1. zarejestrowania wpłaty i wykonania zamówienia – przetwarzanie danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  2.  informowania o innych aktywnościach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe przyjęcie wpłaty i zarejestrowanie na wydarzenie. Organizatorzy są odpowiedzialni wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres e-mail: kontakt@niskieskladki.pl w Tytule wpisując RODO oraz imię i nazwisko. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Organizatorów usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, przetwarzające płatność. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Organizatorów bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku fakultatywnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane są przetwarzane przez Organizatorów w celu przekazywania informacji o ich działalności drogą elektroniczną. W zakresie przetwarzania tych danych zachowują Państwo wszystkie wymienione wyżej prawa.